Všeobecné obchodní podmínky
obchodní korporace
Ice support s. r. o., IČ 04935608,
se sídlem Němčice nad Hanou, Masarykova 419, PSČ 798 27

I. Rozsah a platnost obchodních podmínek
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen jako „VOP“) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách kostkového ledu ze 100% pitné vody (dále také jen jako „zboží“) ze sortimentu společnosti Ice support s.r.o. (dále také jen jako „prodávající“) třetím osobám (dále také jen jako „kupující“) vznikající na základě uzavřené Kupní smlouvy o koupi kostkového ledu (dále také jen jako „kupní smlouva“).
2. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se přednostně před těmito VOP řídí uzavřenou smlouvou. Smluvní vztahy neupravené smlouvou ani těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako „občanský zákoník“).
3. Uzavřením smlouvy odkazující na VOP je prodávající i kupující považují za nedílnou součást uzavírané smlouvy.

II. Vznik kupní smlouvy
1. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena akceptací závazné objednávky kupujícího prodávajícím.
2. Závazná objednávka kupujícího je adresovaná prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, poštou, e-mailem, při použití tzv. prostředků komunikace na dálku nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího anebo prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího na jeho internetových stránkách na adrese www.dovozledu.cz.
3. Závazná objednávka kupujícího by měla obsahovat
– identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení či obchodní firmu, bydliště, sídlo či místo podnikání, rodné číslo nebo IČ, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon na kupujícího a jeho email,
– přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,
– způsob dodání zboží (osobní odběr, dobírka, doprava zajištěná prodávajícím, doprava zajištěná kupujícím atd.)
– požadovaný termín dodání zboží
– číslo objednávky, datum a podpis objednávky s čitelným uvedením jména, popř. funkce podepisující osoby.
Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata.
4. Neoznámí-li prodávající kupujícímu nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin ode dne doručení závazné objednávky prodávajícímu, že ji nepřijímá, mění nebo nemůže splnit, má se za to, že návrh učiněný kupujícím v závazné objednávce byl prodávajícím přijat.
5. V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela splnit, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.
6. Kupující je oprávněn od závazné objednávky potvrzené prodávajícím odstoupit jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k zahájení doručování objednaného zboží kupujícímu či jeho předání prvnímu dopravci. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, pokud je hradil prodávající).
7. Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to některým ze způsobů uvedených v čl. II. odst. 2. těchto VOP, což se
prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu nebo nedošlo k zahájení doručování objednaného zboží kupujícímu nebo nedošlo k jeho předání prvnímu dopravci.

III. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy
1. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně (v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě) a včas ve sjednaném místě plnění, případně objednané zboží předat kupujícímu v sídle prodávajícího. Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, což písemně potvrdí, a včas za něj zaplatit kupní cenu za sjednaných podmínek dle smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami nebo dle těchto VOP.

IV. Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí
1. Místem dodání zboží je sídlo nebo provozovna kupujícího, pokud není smlouvou stanoveno jinak.
2. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje dodání zboží na adresu sídla či provozovny kupujícího popř. jiného smlouvou sjednaného místa dodání. V případě, že zboží bude převzato kupujícím v sídle prodávajícího, má se za okamžik jeho dodání, okamžik jeho převzetí kupujícím. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce odlišného od prodávajícího, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
3. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.
4. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, a případné vady zjistitelné s vynaložením obvyklé pozornosti oznámit prodávajícímu e-mailem či faxem bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, nejpozději však do 2 hodin od jeho převzetí s ohledem na charakter prodávaného zboží, k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo. Současně je kupující takovou vadu zboží povinen prodávajícímu řádně prokázat s ohledem na charakter prodávaného zboží.
5. Kupující je povinen před písemným potvrzením převzetí zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním či dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na dodací list či na přepravní list dopravce a sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně převzetí zboží odmítnout jako celek, následně pak ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího, to však jen v případě, kdy nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího později, než jak je uvedeno v čl. VII. Odst. 7 těchto VOP.

V. Dodací lhůty
1. Pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak, bude kupujícímu zboží v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě dodáno v termínu stanoveném dle objednávky.
2. Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo prvnímu dopravci odlišnému od prodávajícího k přepravě zboží pro kupujícího.
3. V případě požadavku kupujícího na expresní dodání zboží, bude za toto expresní dodání zboží účtován prodávajícím expresní poplatek dle ceníku prodávajícího zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího www.dovozledu.cz.
4. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. VIII. těchto VOP tím není dotčeno.

VI. Kupní cena
1. Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu v souladu se smlouvou a těmito VOP je stanovena na základě dohody smluvních stran, případně dle ceníku prodávajícího zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího www.dovozledu.cz, přičemž kupující takovou dohodu o kupní ceně dodávaného zboží stvrzuje podpisem na příslušném dodacím listu.
2. V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH a případné náklady za nadstandardní balení zboží. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím dle ceníku prodávajícího zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího www.dovozledu.cz, případně dohodou smluvní stran, přičemž kupující takovou dohodu stvrzuje dle čl. VI. odst. 1 VOP.

VII. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci
1. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení zboží:
a) platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na takové faktuře,
b) platbu na dobírku při doručení zboží na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce, nebo
c) platbu v hotovosti při doručení zboží k rukám prodávajícího.
Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.
2. Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího.
3. Faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.
4. Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:
a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti na straně prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží,
b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná,
c) nesouhlasí-li fakturovaná částka se smluvenou cenou dodaného zboží.
5. Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami. Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu). Návrh zápočtu předkládá kupujícímu prodávající. Úhrada dobropisu mimo zápočtu se provádí pouze na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu zpravidla prostřednictvím e-mailu či faxu. Úhrada však bude provedena pouze v případě, že prodávající nemá vůči kupujícímu pohledávky déle jak 14 dnů po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.
6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.
7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce odlišného od prodávajícího, pak nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

VIII. Sankce
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je určena dle nařízení vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob (dále také jen jako „nařízení vlády“).
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
4. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

IX. Závěrečná ustanovení
1. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných společností Ice support s.r.o., v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku společnosti Ice support s.r.o. je společnost Ice support s.r.o. oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP v souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku. Společnost Ice support s.r.o. na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci internetové prezentace www.dovozledu.cz vždy v časovém předstihu. Společnost Ice support s.r.o. je povinna vždy na internetové adrese prodávajícího www.dovozledu.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí společnosti Ice support s.r.o. svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP. V případě, že smluvní partner ve stanovené lhůtě sdělí svůj nesouhlas se změnou VOP, je oprávněn závazek z tohoto důvodu vypovědět ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, která počne plynout následující den po dni doručení písemné výpovědi prodávajícímu.
2. V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.
3. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.
4. V případě sporu mezi stranami kupní smlouvy, bude místně příslušným obecný soud prodávajícího.
5. Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů.

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2016.

VOP ke stažení zde.